12,92 €

+>STREAMS @..[DIRECT-MATCH] Nimes - Stade de Reims e.n direct O.nli.ne

Informations sur l'événement

Partager cet événement

Date et heure

Adresse

Adresse

France

France

France

5555 France

France

Afficher la carte

Politique de remboursement

Politique de remboursement

Contactez l'organisateur pour demander un remboursement.

Les frais d'Eventbrite ne sont pas remboursables.

Description de l'événement
+>STREAMS @..[DIRECT-MATCH] Nimes - Stade de Reims e.n direct O.nli.ne

À propos de cet événement

₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ

Ligue 1 ►Nîmes Reims E.n Direct

Direct Ligue 1 ►Nîmes Reims E.n Direct

₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦₦î₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ ₥₳₮₵Ⱨ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ĐɄ ₴₳₥ɆĐł J₳₦VłɆⱤ ₴ɄłVɆⱫ ⱠɆ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ⱠɆ₴ ₵Ø₮Ɇ₴ Ɇ₮ ₦Ø₮ⱤɆ ₱ⱤØ₦Ø₴₮ł₵ VØɄ₴ ₳łĐɆⱤØ₦₮ ₳ ₱₳ⱤłɆⱤ ₴ɄⱤ ₵Ɇ ₥₳₮₵Ⱨ ₵ Ɇ₴₮ ₦ł₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ QɄł ⱤɆ₵Øł₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɽé₴ɄⱠ₮₳₮₴ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ Ɇ₮ Ⱡ₳ VłĐéØ Đł₣₣Ʉ₴łØ₦ Ɇ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ Ɇ₦ Ⱡł₲₦Ɇ ₵Ø₥₥Ɇ₦₵Ɇ ⱠɆ à ₮Ɇ₥₱₴ Ʉ₮₵ à₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ĐłⱤɆ₵₮ ₥₳₮₵Ⱨ ₦ł₥Ɇ₴ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ ₦ ĐłⱤɆ₵₮ ⱠłVɆ ₮V ₮ łⱠ Ɏ ₳ ⱧɆɄⱤɆ ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ ⱠłVɆ ₴₵ØⱤɆ ₳₦Đ VłĐɆØ Ø₦Ⱡł₦Ɇ ⱠłVɆ ₴₮ⱤɆ₳₥ ₴₮₳Ɽ₮₴ Ø₦ ₳₮ Ʉ₮₵ ₮ł₥Ɇ ₳₮ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ₴ ₴₮ⱤɆ₳₥ł₦₲ VłĐɆØ ᐈᐈ₮Vᐈᐈᐈᐈ】】 ₦î₥Ɇ₴ ØⱠɎ₥₱łQɄɆ ₴₮₳ĐɆ ĐɆ ⱤɆł₥₴ Ɇ₦

Partager avec les amis

Date et heure

Adresse

France

France

France

5555 France

France

Afficher la carte

Politique de remboursement

Contactez l'organisateur pour demander un remboursement.

Les frais d'Eventbrite ne sont pas remboursables.

Sauvegarder cet événement

Événement sauvegardé